Attentin Dexamfetamin Ny ADHD Medicin

 Nu är Attentin tillgänglig på apotek och har precis samma verksamma beståndsdel som Metamina dvs Dexamfetamin. till skillnad från Metamina så kommer Attentin att vara ett preparat som är godkänt för utskrivning på vissa indikationer och inte som Metamina ett rent licenspreparat där förskrivande läkare för varje behandlingsperiod själv måste söka licens hos läkemedelsverket.

Attentin ingår dessutom i högkostnadskyddet för läckemedel dock med begränsningarna att andra motsvarande inte gett ett en tillräckligt god terapeutisk verkan mot symptomen de förskrivits mot. Leverantör är Evolan som sedan tidigare även levererar det Metylfenidat baserade medlet Medikinet dvs samma verksamma beståndsdel som i Concerta och Ritalin, Equasym och Methylphenidate.

Attentin

Attentin 5 milligram Dexamfetamin

 

Attentin (dexamfetaminsulfat)

Attentin är avsett för barn och ungdomar i åldern 6–17 år som del av ett omfattande behandlingsprogram mot adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.

Indikation

Attentin är avsett för barn och ungdomar i åldern 6–17 år som del av ett omfattande behandlingsprogram mot adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt. Ett omfattande behandlingsprogram inkluderar vanligtvis psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder. Diagnos ska ställas enligt kriterierna i DSM-5 eller riktlinjerna i ICD-10 och ska grunda sig på en omfattande multidisciplinär utvärdering av patienten. Attentin är inte indicerat för alla barn med adhd och beslutet att använda Attentin måste grundas på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet av barnets symtom i förhållande till barnets ålder samt potential för missbruk, felaktig eller avvikande användning. Behandling ska ske under överinseende av specialist på beteendestörningar hos barn och/eller ungdomar.

Dosering

Noggrann dostitrering krävs vid start av behandling med Attentin. Dostitrering ska påbörjas med lägsta möjliga dos. Rekommenderad startdos är 5 mg en eller två gånger dagligen (till exempel till frukost och lunch) som vid behov höjs i steg om 5 mg med en veckas mellanrum, beroende på tolerabilitet och observerad effekt. Behandlingen måste avbrytas om adhd-symtomen inte förbättras efter lämplig dosjustering under en månad. Det rekommenderas att dexamfetamin sätts ut minst en gång om året för att utvärdera patientens tillstånd.

Se produktresumén för fullständig information om dosering.

Bakgrund

Som ett komplement till övriga behandlingsinsatser kan behandling med läkemedel lindra kärnsymtomen vid adhd, det vill säga bristande uppmärksamhet, brister i aktivitetsreglering och bristande impulskontroll, samt bidra till förbättrad förmåga att organisera, planera och utföra vardagsaktiviteter. Både centralstimulerande och icke-centralstimulerande läkemedel (atomoxetin) har påvisad effekt på kärnsymtom vid adhd, särskilt på kort sikt. Bedömningen av tillståndets svårighetsgrad samt av individens förutsättningar för god följsamhet avgör om behandling med centralstimulerande medel ska inledas eller inte.

Metylfenidat var mellan 2002 och 2013 den enda i Sverige godkända centralstimulerande substansen för behandling av adhd hos barn och ungdomar, och finns i olika läkemedelsformer med varierande proportioner av kortverkande och långverkande substans. Amfetamin i racemisk form och dexamfetamin har enbart varit tillgängliga via licensförskrivning. Sedan 2013 är även lisdexamfetamin, ett långverkande centralstimulerande läkemedel, godkänt i Sverige som ett alternativ när tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräcklig. Lisdexamfetamin är en farmakologiskt inaktiv form av dexamfetamin som aktiveras efter metabolism och därmed får en fördröjt insättande effekt.

Attentin har nu godkänts som en del i behandlingen av barn och ungdomar i åldern 6–17 år med adhd. Godkännandet av Attentin grundas på så kallad väletablerad medicinsk användning (well established use). Med ansökan följde ett antal publicerade vetenskapliga artiklar, såväl empiriska studier som litteraturöversikter samt terapeutiska riktlinjer. Referensprodukten Dexedrine godkändes först i Storbritannien 1992, men substansen har använts i minst 40 år i flera EU-länder med indikationerna narkolepsi och adhd.

Verksam beståndsdel och läkemedelsform

Attentin Dexamfetamin

 • Den aktiva substansen är dexamfetamin i form av ett sulfatsalt.
 • Dexamfetamin är kiral och föreligger som en ren enantiomer i (S)-konfiguration.
 • Den aktiva substansen är löslig i vatten.
 • Läkemedelsformen är en konventionell tablett.

 

Riskhantering

Marknadstillståndsinnehavaren har av den europeiska läkemedelsmyndigheten fått i uppgift att:

 • Utforma ett utbildningsmaterial till förskrivare för att säkerställa en säker användning av läkemedlet, vilket inkluderar anvisning för diagnos enligt riktlinjerna för DSM/ICD och för erkännande och uteslutning av patienter med en historik med missbruk, felaktig eller avvikande användning och beroende.
 • Utforma en checklista för förskrivare med förhandsscreening och regelbunden övervakning av patientens blodtryck, hjärtfrekvens, tillväxt (vikt, längd, aptit) och uppkomst av psykostecken, för utvärdering av uppkomst av symtom på kardiovaskulär sjukdom samt nydebuterad depression eller aggressivt beteende eller försämring av psykiatrisk samsjuklighet.
 • Genomföra en studie för att följa användningen av förskriven dexamfetamin inom EU genom flera olika datakällor. Som del av denna studie ska innehavaren av godkännande för försäljning aktivt inhämta rapporter om missbruk, felaktig eller avvikande användning och beroende hos barn med adhd från giftinformationscentraler, läkemedelsövervakningscentraler, andra databaser och offentligt tillgänglig information.
 • Genomföra en säkerhetsstudie för utvärdering av Attentin och dess långsiktiga säkerhetsprofil hos barn och ungdomar med adhd, särskilt inriktad på kardiovaskulära händelser, tillväxt och uppkomst av psykiatriska sjukdomstecken. Under denna fem år långa retrospektiva studie för nya användare kommer även den relativa risken att jämföras mellan dexamfetamin och andra psykostimulerande medel i patientpopulationen.

Läkemedelsverkets värdering

Attentin har till skillnad från långverkande centralstimulerande adhd-läkemedel en snabbt insättande och kortverkande effekt och således en potentiellt ökad risk för missbruk och felaktig användning. För övrigt är effekt och säkerhet jämförbara med tidigare godkända centralstimulerande läkemedel. Dexamfetaminprodukter bör endast användas när behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräcklig. Attentin är avsett för situationer när långverkande dexamfetamin behöver kompletteras med ett kortverkande alternativ.

Underlag för godkännandet

Godkännandet grundas på så kallad väletablerad medicinsk användning (well established use), vilket innebär att det uteslutande baseras på publicerade data. Publikationer som har ingått i utvärderingen är listade nedan.

Litteratur

 1. En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för godkännandet finns i Public Assessment Report (PAR) (http://mri.medagencies.org/Human/).
 2. Amery B, Minichiello MD, Brown GL. Aggression in hyperactive boys: response to damphetamine. J Am Acad Child Psychiatry 1984;23(3):291–4.
 3. Arnold LE, Christopher J, Huestis R, et al. Methylphenidate vs dextroamphetamine vs caffeine in minimal brain dysfunction. Arch Gen Psychiatry 1978;35:463–73.
 4. Arnold LE, Huestis RD, Wemmer D, et al. Differential effect of amphetamine optical isomers on Bender Gestalt performance of the minimally brain dysfunctioned. J Learn Disabil 1978;11(3):127–32.
 5. Barbaresi WJ, Katusic SK, Colligan RC, et al. Long-term stimulant medication treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder: results from a populationbased study. J Dev Behav Pediatr 2006;27(1):1–10.
 6. Elia J, Borcherding BG, Rapoport JL, et al. Methylphenidate and dextroamphetamine treatments of hyperactivity: are there true nonresponders? Psychiatry Res 1991;36:141–55.
 7. Gillberg C, Melander H, Von Knorring AL, et al. Long-term stimulant treatment of children with attention-deficit hyperactivity disorder symptoms. Arch Gen Psychiatry 1997;54:857–64.
 8. Gross MD. A comparison of dextro-amphetamine and racemic-amphetamine in the treatment of the hyperkinetic syndrome or minimal brain dysfunction. Dis Nerv Syst 1976;37(1):14–6.
 9. Jensen PS, Arnold LE, Swanson JM, et al. 3-Year follow-up of the NIMH MTA study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46(8):989–1002.
 10. Ramtvedt BE, Røinås E, Aabech HS, et al. Clinical gains from including both dextroamphetamine and methylphenidate in stimulant trials. J Child Adolesc Psychopharmacol 2013;23(9):597–604.
 11. Schechter MD, Timmons GD. Objectively measured hyperactivity--II. Caffeine and amphetamine effects. J Clin Pharmacol 1985;25(4):276–80.
 12. Seixas M, Weiss M, Muller U. Systematic review of national and international guidelines on attention-deficit hyperactivity disorder. J Psychopharmacol 2012;26(6):753–65.
 13. Weingartner H, Langer D, Grice J, et al. Acquisition and retrieval of information in amphetamine-treated hyperactive children. Psychiatry Res 1982;6(1):21–9.
 14. Weiss M, Hechtman L. A randomized double-blind trial of paroxetine and/or dextroamphetamine and problem-focused therapy for attention-deficit/hyperactivity disorder in adults. J Clin Psychiatry 2006;67(4):611–9.

Attentin

 

 Subventioneras endast när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms kliniskt otillräckligt.

 

Nedan också en bild på Attentin 5 mg tabletten

Attenin är ganska svår att ta misste på för någon annan medicinering tack vare sitt ganska karrakteristiska utseende.

 

 

14 Oct 2015